Osnove preventive

Planirajte sledeće s celom porodicom:
• poučite decu osnovnim požarnim opasnostima, te kako će prijaviti događaj vatrogascima,
• planirajte i isprobajte sigurne i brze puteve do izlaza,
• planirajte i isprobajte ostale izlaze kao što su balkoni i prozori,
• planirajte kako upozoriti sugrađane na opasnosti i kako se mogu spasiti,

Provedite inspekciju zaštite od požara u svojoj kući i zgradi:

• vidi li se kućni broj s ulice,
• ima li nameštaja ili drugih elemenata koji otežavaju kretanje kroz hodnike i puteve za evakuaciju,
• je li pravilno uskladišteno ulje za loženje i je li sistem zagrevanja ispravan i servisiran od strane ovlašćene ustanove,
• jesu li ložišta i dimnjaci ispravni, te da li se redovno čiste,
• jesu li uklonjene nepotrebne zapaljive stvari, uzduž zgrade i u hodnicima,
• jesu li sve električne instalacije i osigurači postavljeni u skladu s propisima. Električne instalacije ne smeju se improvizovati. Ako se kriminalističkom obradom utvrdi da je neko stradao u požaru, nastalom zbog improvizovanih instalacija, sledi kaznena prijava za počinioca,
• jesu li svi neispravni električni kablovi zamenjeni sa ispravnim
• jesu li pojedine električne utičnice preopterećene snagom ili brojem uređaja priključenih na njih


• jesu li podrumski i tavanski prostori čisti i uredni. Ima li u njima lakozapaljivih tečnosti, hemikalija, pirotehnike ili minsko – eksplozivnih sredstava,
• jesu li svi lakovi, boje, deterdženti, pesticidi, lekovi, a posebno otrovi i šibice izvan dohvata dece,
• imate li bar jedan aparat za početno gašenje požara u domaćinstvu. Aparate je potrebno servisirati po propisima i upustvima proizvođača,
• da li su svi članovi porodice upoznati s korišćenjem vatrogasnog aparata i da li znaju postupke spašavanja,
• ne ostavljajte bez nadzora uključene plinske i električne potrošače i ostale kuhinjske uređaje,
• redovno održavajte ložišta peći na čvrsta goriva i dimnjake. Ukoliko ložište ili dimnjak nisu ispravni ili očišćeni, produkti gorenja mogu ulaziti u stambene prostore, što može biti opasno po život,
• zgradama osigurajte nesmetan pristup vatrogasnim vozilima, čistite dvorište,
• sprečite parkiranje automobila na vatrogasnim prilazima,
• ukoliko morate obavljati radove zavarivanja, proverite jeste li osigurali sredstvo kojim ćete moći ugasiti mogući požar,
• pazite da niko ne skladišti bilo kakve zapaljive tečnosti ili plin u potkrovlju ili podrumu.